.icon .icon-dropbox
.icon .icon-facebook
.icon .icon-google-plus
.icon .icon-linkedin
.icon .icon-rss
.icon .icon-share
.icon .icon-star1
.icon .icon-star2
.icon .icon-star3
.icon .icon-twitter
.icon .icon-youtube