.icon .icon-download
.icon .icon-new-window
.icon .icon-refresh
.icon .icon-search
.icon .icon-upload
.icon .icon-write