.icon .icon-android
.icon .icon-apple
.icon .icon-desktop
.icon .icon-phone
.icon .icon-tablet
.icon .icon-windows-new