.icon .icon-australia
.icon .icon-chat
.icon .icon-clock
.icon .icon-edit
.icon .icon-email
.icon .icon-id-card
.icon .icon-padlock
.icon .icon-print
.icon .icon-sms
.icon .icon-stopwatch
.icon .icon-telephone
.icon .icon-tick